RTIशासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे

गणेशखिंड, विद्यापिठ रोड, शिवाजीनगर,
पुणे -411016, महाराष्ट्र, भारत.
दूरध्वनी क्रमांक : 91-020-25559200 / 020-25559219,
फॅक्स क्रमांक : 91-020-25559200