Supporting Staff


Sr.no. Name Designation
1
Mrs. Rajashree Mahadeo Mirgane Lab Assistant
2
Mr. Chetan Pandurang Chaudhari Technical Lab Assistant
3
Mr. Pravin Vinayak Darandale Technical Lab Assistant
4
Mrs. Megha Vaibhav Deshpande Technical Lab Assistant
5
Mr. Bharat Sitaram Rasal Hamal
6
Mrs. Hema Umesh Survase Hamal
7
Mrs. Anita Yogesh Lokare Hamal
8
Mr. Riyaj Rajjaq Shaikh Hamal